Statut

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr  LI/ 174/ 2010
Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
z dnia  29 kwietnia 2010 r.

 

 

STATUT

Osiedla „Targówek – Fabryczny”
w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§  1

Osiedle „Targówek – Fabryczny” zwane dalej Osiedlem jest jednostką pomocniczą niższego rzędu w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy działającą w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, Statut m. st. Warszawy, Statut Dzielnicy m.st. Warszawy oraz niniejszy Statut.

§ 2

Granice Osiedla określa załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/174/2010.

Rozdział II

Cele i zadania

§ 3

 • Osiedle prowadzi działalność na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców.
 • Do zadań Osiedla należy:
 • Współdziałanie z Radą Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy poprzez informowanie o podejmowanych działaniach we wszystkich sprawach istotnych dla mieszkańców Osiedla, a w szczególności:
 • zarządzania budynkami komunalnymi,
 • utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • utrzymania czystości i gospodarce odpadami,
 • ochrony środowiska, w tym: tworzenia i utrzymania terenów zielonych,
 • tworzenia i funkcjonowania placówek usługowych, handlowych i targowisk,
 • tworzenia i funkcjonowania parkingów, infrastruktury technicznej i drogowej,
 • utrzymania i organizacji ruchu na drogach lokalnych i gminnych,
 • funkcjonowania komunikacji miejskiej, w tym lokalizacja przystanków,
 • oświaty, żłobków i przedszkoli,
 • pomocy społecznej,
 • kultury, sportu i rekreacji,
 • samopomocy sąsiedzkiej,
 • popularyzowania wśród mieszkańców Osiedla idei samorządności.
 • Wyrażenie opinii o prawidłowości gospodarowania mieniem Dzielnicy w obszarze Osiedla.
 • Osiedle może nawiązywać kontakty z Radą m. st. Warszawy za zgodą Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy oraz z sąsiadującymi Radami Osiedlowymi, określając cele i zakres wspólnych zadań.

 

§ 4

Zadania Osiedla realizowane są przez

 • Radę Osiedla
 • Zarząd Osiedla

 

Rozdział III

Rada Osiedla

§ 5

Organem uchwałodawczym jest Rada Osiedla w liczbie 15 osób wybranych przez mieszkańców zwana dalej Radą.

 

§ 6
Kadencja Rady trwa 3 lata.

§ 7

 • Rada Osiedla, na pierwszym zebraniu po wyborach zwołanym w terminie do 14 dni przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy wybiera Przewodniczącego Rady i 2 Zastępców oraz Zarząd Osiedla w głosowaniu tajnym.
 • W przypadku wyboru do Zarządu Osiedla członka Rady skład Rady Osiedla zostaje uzupełniony o kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów spośród kandydatów zgłoszonych przy wyborze Rady.
 • Zadaniem Przewodniczącego Rady jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej posiedzeń.

 

§ 8

Rada może powoływać Komisje Problemowe.

 

 

§ 9

 • Posiedzenie Rady zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego Zastępca.
 • Szczegółową strukturę organizacyjną oraz tryb pracy Rady Osiedla i Zarządu Osiedla określa Regulamin uchwalony przez Radę na wniosek Zarządu

 

§ 10

Rada Osiedla w ramach swoich uprawnień określa kierunki działania w oparciu o program społeczno – gospodarczy Dzielnicy.

§ 11

 • Rada Osiedla z inicjatywy mieszkańców lub własnej może zwoływać w każdej ważnej dla Osiedla sprawie Zebranie Mieszkańców celem uzyskania ich opinii. Inicjatywa zwołania Zebrania Mieszkańców przysługuje również Przewodniczącemu Zarządu Osiedla i Przewodniczącemu Rady Dzielnicy.
 • O terminie Zebrania Mieszkańców Rada powiadamia Przewodniczącego Rady Dzielnicy na 14 dni przed Zebraniem.

 

§ 12

Uchwały Rady Osiedla są podejmowane zwykła większością oddanych głosów w obecności co najmniej połowy jej statutowego składu.

Rozdział IV

Zarząd Osiedla

§ 13

 • Organem wykonawczym Osiedla jest Zarząd Osiedla  w liczbie 5 osób zwany dalej Zarządem.
 • Przewodniczącego, Zastępców i Sekretarza Zarządu wybiera Rada spośród członków Zarządu, w głosowaniu tajnym. Rada może ograniczyć wybór do Przewodniczącego Zarządu.
 • Rada w głosowaniu tajnym może odwołać Zarząd  lub poszczególnych jego członków. W przypadku odwołania Zarządu do czasu wyboru nowego Zarządu funkcję Zarządu pełni dotychczasowy Zarząd.
 • Uchwały Zarządu są podejmowane zwykła większością oddanych głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zarządu.

§ 14

Zarząd Osiedla realizuje:

 • Bieżące zadania Osiedla,
 • Przygotowuje projekty Uchwał Rady oraz wykonuje jej uchwały.

 

§ 15

Przewodniczący Zarządu:

 • organizuje pracę Zarządu,
 • zwołuje posiedzenia Zarządu,
 • reprezentuje Osiedle na zewnątrz,
 • uczestniczy z własnej inicjatywy lub na zaproszenie Rady w Sesjach Rady Dzielnicy.

Rozdział V

Komisja Rewizyjna

§ 16

Rada Osiedla wybiera ze swego składu Komisję Rewizyjną w liczbie od 3 do 5 osób.

§ 17

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz jego Zastępcę.

§ 18

Komisja Rewizyjna ocenia wykonanie przez Zarząd uchwał Rady Osiedla oraz wykonuje inne zadania powierzone przez Radę.

§ 19

Komisja Rewizyjna co najmniej raz w roku składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Osiedla.

Rozdział VI

Zasady i tryb wyboru członków Rady Osiedla

 

§ 20

 • Zebranie, na którym ma być dokonany wybór członków Rady zwołuje Przewodniczący Rady Dzielnicy, określając miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wyborczego. Przewodniczenie zebrania powierza się osobie wybranej przez Zebranie.
 • Postanowienie Przewodniczącego Rady Dzielnicy o zwołaniu Zebrania Wyborczego dla wyboru Rady Osiedla podaje się do wiadomości mieszkańców Osiedla co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą.
 • W Zebraniu Wyborczym powinni uczestniczyć radni Rady Dzielnicy.
 • W tym samym trybie Przewodniczący Rady Dzielnicy zwołuje Zebranie, celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 • Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do zakończenia kadencji pozostało 6 miesięcy.

 

§ 21

 • Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w składzie od 3 do 5 osób, wybranych spośród uczestników Zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na członka Rady.
 • Do zadań Komisji należy:
 • Przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
 • Przeprowadzenie głosowania,
 • Ustalenie wyników wyborów,
 • Ogłoszenie wyników wyborów,
 • Sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który przekazuje się Przewodniczącemu Zebrania.
 • Protokół podpisują członkowie Komisji oraz Przewodniczący Zebrania.
 • Przy wyborze członków Rady Osiedla w pracach komisji na prawach męża zaufania bierze udział radny Rady Dzielnicy odpowiedzialny za złożenie informacji co do zgodności przeprowadzenia wyborów z niniejszym trybem Przewodniczącemu Rady Dzielnicy.

 

§ 22

Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników Zebrania.

§ 23

 • Za głos ważny uważa się kartę, na której wyborca pozostawił co najwyżej tyle nie skreślonych nazwisk ile jest mandatów.
 • Za głos nieważny uważa się kartę, na której dopisano nowe nazwiska, uprzednio nie zgłoszone do wyboru oraz karta nie spełniająca wymogu ust. 1.

 

§ 24

Za wybranych członków Rady Osiedla uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 25

Wyboru członków Rady Osiedla dokonuje się w wyborach tajnych, równych i bezpośrednich, spośród mieszkańców posiadających bierne prawo wyborcze, obecnych na Zebraniu
§ 26

Wybrana Rada Osiedla obowiązana jest przedłożyć Radzie Dzielnicy protokół z Zebrania Wyborczego w terminie 7 dni od dnia tego zebrania.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 27

Siedzibą Osiedla jest m.st. Warszawa w granicach Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

§ 28

Rada Osiedla może używać pieczęci w brzmieniu: Rada Osiedla „Targówek Fabryczny” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

§ 29

 • Przewodniczący Rady Osiedla jest zobowiązany do przedłożenia Przewodniczącemu Rady Dzielnicy uchwał Rady Osiedla w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
 • Przewodniczący Zarządu Osiedla jest zobowiązany do przedłożenia Zarządowi Dzielnicy uchwał Zarządu Osiedla w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
 • Projekt rocznego preliminarza wydatków na działalność Osiedla uchwala Rada Osiedla i przedstawia Zarządowi Dzielnicy do zatwierdzenia w trybie i czasie przewidzianym dla sporządzania projektu budżetu Dzielnicy na rok następny.
 • Osiedle może realizować zadania zlecone przez właściwe organy Dzielnicy na wspólnie ustalonych, między Dzielnicą i Osiedlem, zasadach w zakresie określonym Statutem Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

 

§ 30

Rada Osiedla prowadzi gospodarkę finansową w ramach dzielnicowego załącznika do budżetu Dzielnicy.

§ 31

Zmian w niniejszym Statucie dokonuje Rada Dzielnicy w trybie przewidzianym w dla jego uchwalenia.